Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 8/18/2022 4:36:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 4 phục vụ sản xuất xi măng

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP đầu tư Minh Phong;

- Công ty TNHH SIGMA Việt Nam;

- Công ty TNHH Techad Việt Nam.

 

Căn cứ Quyết định số 1184/BTS-VT ngày 16/8/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 4 phục vụ sản xuất xi măng”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty TNHH Techad Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.225.950.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP đầu tư Minh Phong

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH SIGMA Việt Nam.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn