Kết quả quan trắc môi trường quý 3_2023

Cập nhật: 9/28/2023 3:39:00 PM

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Cảng: 

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q3.CangButSon.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực tại Nhà máy: 

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q3.KK_XungQuanh_%20QII.pdf

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q3.NuocThaiSinhHoat.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Mỏ sét Ba Sao: 

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q3.MoSetBaSao.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Mỏ đá Hồng Sơn:

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q3.MoHongSon.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Mỏ sét Khả Phong: 

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q3.MoSetKhaPhong.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Mỏ Đá Liên Sơn:

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q3.MoLienSon.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực XN sản xuất gạch bê tông:

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q3.XNGach.pdf

KQ quan trắc môi trường khu vực XN chế biến VLXD tận thu từ đá phi nguyên liệu xi măng mỏ đá Hồng Sơn:

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q3.%C4%90aTanThu.pdf