Kết quả quan trắc môi trường qúy 2_2023

Cập nhật: 6/29/2023 9:06:00 AM

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Cảng: 

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q2.Cang.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực tại Nhà máy: 

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q2.NuocThai%2BNuocMatNhaMay.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Mỏ sét Ba Sao: 

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q2.MoBaSao.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Mỏ đá Hồng Sơn:

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q2.MoHongSon.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Mỏ sét Khả Phong: 

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q2.MoKhaPhong.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Mỏ Đá Liên Sơn:

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q2.MoLienSon.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực XN sản xuất gạch bê tông:

 /Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q2.XNGach.pdf

KQ quan trắc môi trường khu vực XN chế biến VLXD tận thu từ đá phi nguyên liệu xi măng mỏ đá Hồng Sơn:

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q2.DaTanThu.pdf