• VICEM Bút Sơn-Phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường
  Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, là lợi ích thiết thực và cao hơn nữa đó là trách nhiệm xã hội là sự phát triển cho tương lai của một doanh nghiệp. Chính từ nhận thức này trong những năm qua, Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn (VICEM Bút Sơn) đơn vị thành viên của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
  Cập nhật: 9/10/2020 12:00:00 AM
 • Thông báo kết quả
  Cập nhật: 9/7/2020 10:05:33 AM
 • Thông báo kết quả
  Cập nhật: 9/7/2020 12:00:00 AM
 • Thông báo kết quả
  Cập nhật: 9/3/2020 9:34:30 AM