ĐẢM BẢO NGUỒN XI MĂNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
"Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam, Là công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng"
ĐƯA XI MĂNG ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
"Đưa xi măng về nông thôn, vùng sâu vàng xa là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước. "
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN" luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau."
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN luôn phấn đấu sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường "
  • <p>Năm vừa qua, C&ocirc;ng ty Cổ phần Xi măng Vicem B&uacute;t Sơn đ&atilde; thực hiện đồng bộ c&aacute;c giải ph&aacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt mục ti&ecirc;u ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, tiết kiệm chi ph&iacute;, duy tr&igrave; hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định v&agrave; đạt c&aacute;c mục ti&ecirc;u đề ra.</p>

<p>C&ocirc;ng ty Cổ phần Xi măng Vicem B&uacute;t Sơn c&oacute; trang thiết bị ti&ecirc;n tiến hiện đại, đồng bộ c&ugrave;ng hệ thống kiểm tra, đo lường t&iacute;n hiệu, điều khiển tự động h&oacute;a ở mức cao đảm bảo thiết bị hoạt động an to&agrave;n, ổn định v&agrave; vệ sinh m&ocirc;i trường.<br />
<br />
Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế to&agrave;n cầu suy tho&aacute;i, mặc d&ugrave; nền kinh tế trong nước đ&atilde; c&oacute; những tăng trưởng t&iacute;ch cực, nhưng vẫn c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, Ban l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty đ&atilde; c&oacute; những giải ph&aacute;p đồng bộ v&agrave; to&agrave;n diện nhằm đạt được kết quả cao nhất. Trong đ&oacute;, tập trung v&agrave;o c&aacute;c giải ph&aacute;p, đầu tư c&ocirc;ng nghệ, n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất v&agrave; giảm chi ph&iacute;.</p>

<p>B&aacute;o c&aacute;o tổng kết năm 2020 của Vicem B&uacute;t Sơn cho thấy, ng&agrave;nh xi măng n&oacute;i chung v&agrave; Vicem B&uacute;t Sơn n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; c&oacute; sự khởi đầu hết sức kh&oacute; khăn nhưng được sự quan t&acirc;m tạo điều kiện, chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t của l&atilde;nh đạo Tổng c&ocirc;ng ty, sự hỗ trợ của c&aacute;c ph&ograve;ng ban chuy&ecirc;n m&ocirc;n Vicem c&ugrave;ng sự đo&agrave;n kết, nỗ lực của tập thể người lao động C&ocirc;ng ty, Vicem B&uacute;t Sơn đ&atilde; thực hiện đồng bộ c&aacute;c giải ph&aacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt mục ti&ecirc;u ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, tiết kiệm chi ph&iacute;, duy tr&igrave; hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định v&agrave; đạt c&aacute;c mục ti&ecirc;u đề ra.<br />
<br />
<strong>Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh</strong><br />
<br />
Năm 2020, Vicem B&uacute;t Sơn đẩy mạnh c&aacute;c chương tr&igrave;nh đổi mới s&aacute;ng tạo trong sản xuất: Triển khai đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu sử dụng r&aacute;c thải c&ocirc;ng nghiệp, b&ugrave;n thải l&agrave;m nhi&ecirc;n nguy&ecirc;n liệu thay thế để tiết giảm chi ph&iacute; gi&aacute; th&agrave;nh v&agrave; giảm thiểu &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường. Kết quả đ&atilde; sử dụng r&aacute;c thải với tỷ lệ thay thế nhiệt trung b&igrave;nh cho 2 d&acirc;y chuyền đạt 8,2% (DC1 đạt 8,24%, DC2 đạt 8,1%) v&agrave; bước đầu đưa b&ugrave;n thải v&agrave;o sử dụng l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu thay thế một phần s&eacute;t cho sản xuất Clinker. B&ecirc;n cạnh việc sử dụng r&aacute;c, b&ugrave;n v&agrave;o sản xuất clinker C&ocirc;ng ty cũng tối ưu h&oacute;a vận h&agrave;nh l&ograve; nung 2 d&acirc;y vượt năng suất thiết kế (DC1 vượt 9,8%; DC2 vượt 7,6%) ti&ecirc;u hao nhiệt DC1 đạt 821,13 kcal/kg clinker, DC2 đạt 823,9 kcal/kg clinker.<br />
<br />
C&ocirc;ng ty triển khai đồng bộ c&aacute;c giải ph&aacute;p về thị trường: Cấu tr&uacute;c lại hệ thống ph&acirc;n phối tại một số địa b&agrave;n cốt l&otilde;i, triền khai đồng bộ &aacute;p dụng App Mobile đến hệ thống cấp 2, cấp 3, điều h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng linh hoạt n&ecirc;n đ&atilde; đạt được sản lượng theo kế hoạch v&agrave; bằng c&ugrave;ng kỳ, chi ph&iacute; b&aacute;n h&agrave;ng được kiểm so&aacute;t.<br />
<br />
Đồng thời, điều h&agrave;nh linh hoạt c&ocirc;ng t&aacute;c t&agrave;i ch&iacute;nh, đảm bảo d&ograve;ng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, &aacute;p dụng c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ t&agrave;i ch&iacute;nh, thuế của ch&iacute;nh phủ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t trong nước n&ecirc;n đ&atilde; tiết kiệm được chi ph&iacute; t&agrave;i ch&iacute;nh.&nbsp;<br />
<br />
Năm 2020 đ&atilde; đạt được c&aacute;c kết quả đ&aacute;ng ghi nhận: Tổng doanh thu thuần v&agrave; thu nhập kh&aacute;c: 3.077,647 tỷ đồng; Nộp ng&acirc;n s&aacute;ch: 153,223 tỷ đồng; Thu nhập b&igrave;nh qu&acirc;n của người lao động: 13,8 triệu đồng/người/th&aacute;ng.<br />
<br />
<strong>Ch&uacute; trọng bảo vệ m&ocirc;i trường</strong><br />
<br />
Vicem B&uacute;t Sơn tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường bằng việc cải tạo, sửa chữa c&aacute;c hệ thống lọc bụi c&ocirc;ng nghệ. Tập trung c&ocirc;ng t&aacute;c cải tạo cảnh quan m&ocirc;i trường. Triển khai &aacute;p dụng cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ 4.0 v&agrave;o đồng bộ c&aacute;c lĩnh vực: ti&ecirc;u thụ, quản l&yacute;, sản xuất.<br />
<br />
Theo quan điểm của l&atilde;nh đạo Vicem B&uacute;t Sơn, mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững lu&ocirc;n gắn với bảo vệ m&ocirc;i trường. Trước hết cần tăng cường tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức về bảo vệ m&ocirc;i trường cho người lao động, đồng thời t&iacute;ch cực sử dụng c&aacute;c nguồn nguy&ecirc;n liệu hợp l&yacute; kết hợp với c&aacute;c giải ph&aacute;p bảo vệ m&ocirc;i trường, hướng tới x&acirc;y dựng nh&agrave; m&aacute;y xi măng xanh - sạch - đẹp&hellip;<br />
<br />
Vicem B&uacute;t Sơn ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; đ&atilde; được Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n &amp; M&ocirc;i trường ph&ecirc; duyệt báo cáo đánh giá tác đ&ocirc;̣ng m&ocirc;i trường của dự án &quot;nhà máy Xi măng Vicem Bút Sơn (n&acirc;ng c&ocirc;ng su&acirc;́t sản xu&acirc;́t d&acirc;y chuy&ecirc;̀n 1 từ 4.000 t&acirc;́n clinker/ngày l&ecirc;n 4.500 t&acirc;́n clinker/ngày, d&acirc;y chuy&ecirc;̀n 2 từ 4.000 t&acirc;́n clinker/ngày l&ecirc;n 5.000 t&acirc;́n clinker/ngày và sử dụng ch&acirc;́t thải rắn th&ocirc;ng thường, ch&acirc;́t thải nguy hại làm nguy&ecirc;n, nhi&ecirc;n li&ecirc;̣u thay th&ecirc;́ và đ&ocirc;̀ng xử lý ch&acirc;́t thải trong sản xu&acirc;́t xi măng)&quot; tại xã Thanh Sơn, huy&ecirc;̣n Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.<br />
<br />
Năm 2020, di&ecirc;̣n tích c&acirc;y xanh, thảm cỏ Vicem Bút Sơn đ&atilde; trồng mới đạt 19.849 m<sup>2</sup>; t&ocirc;̉ng di&ecirc;̣n tích c&acirc;y xanh, thảm cỏ, vườn hoa ti&ecirc;̉u cảnh toàn nhà máy đạt 173.800 m<sup>2</sup>&nbsp;tương ứng chi&ecirc;́m 27,5% di&ecirc;̣n tích mặt bằng nhà máy.<br />
<br />
Ngay tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; m&aacute;y, từ c&aacute;c ph&acirc;n xưởng sản xuất đến khu văn ph&ograve;ng, nơi n&agrave;o cũng tu&acirc;n thủ vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp một c&aacute;ch tự gi&aacute;c v&agrave; nghi&ecirc;m ngặt, kết quả l&agrave; ở trong khu vực sản xuất của Vicem B&uacute;t Sơn c&oacute; kh&ocirc;ng gian rất xanh, sạch v&agrave; đẹp.<br />
<br />
Những yếu tố g&acirc;y t&aacute;c động tới m&ocirc;i trường như kh&iacute;, bụi, nước&hellip; cũng được Vicem B&uacute;t Sơn xử l&yacute; triệt để, đ&aacute;p ứng đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn QCVN trước khi xả thải ra m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i. C&aacute;c nguồn nước thải được Vicem B&uacute;t Sơn thu gom, xử l&yacute; qua hệ thống lắng lọc, sử dụng c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; nước nhiễm than, nhiễm dầu... Tất cả nước thải c&ocirc;ng nghiệp được xử l&yacute;, nước thải hợp vệ sinh, nước thải dầu mỡ v&agrave; nước thải nhiễm than được thu gom v&agrave; t&aacute;i sử dụng (cho c&aacute;c hệ thống dập bụi) trong điều kiện b&igrave;nh thường v&agrave; kh&ocirc;ng thải ra m&ocirc;i trường.<br />
<br />
<strong>Ứng dụng CMCN 4.0 v&agrave;o sản xuất, kinh doanh&nbsp;</strong><br />
<br />
Vicem B&uacute;t Sơn đang tăng cường triển khai phần mềm quản l&yacute; th&ocirc;ng tin chuỗi ti&ecirc;u thụ v&agrave; Logistic theo đề &aacute;n số h&oacute;a của Vicem.<br />
<br />
App Mobile đặt h&agrave;ng v&agrave; triển khai c&agrave;i đặt, sử dụng cho hệ thống c&aacute;c Nh&agrave; ph&acirc;n phối, to&agrave;n bộ hệ thống cửa h&agrave;ng cấp 2 v&agrave; cửa h&agrave;ng cấp 3; C&agrave;i đặt v&agrave; sử dụng App cho thương vụ tr&ecirc;n to&agrave;n bộ địa b&agrave;n nhằm khai th&aacute;c c&aacute;c th&ocirc;ng tin của thị trường, thu thập dữ liệu về trung t&acirc;m dữ liệu của C&ocirc;ng ty phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c quản trị; X&acirc;y dựng ho&agrave;n thiện Module Tracking phương tiện vận tải, kiểm thử v&agrave; triển khai đến hệ thống phương tiện vận tải của C&ocirc;ng ty.&nbsp;<br />
<br />
B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, triển khai phần mềm số h&oacute;a sản xuất để kiểm so&aacute;t to&agrave;n bộ c&aacute;c c&ocirc;ng đoạn sản xuất theo định hướng của Vicem, kiểm so&aacute;t hiệu suất tổng thể thiết bị, ti&ecirc;u hao năng lượng, chi ph&iacute; biến đổi, chi ph&iacute; sửa chữa.<br />
<br />
X&acirc;y dựng v&agrave; đề xuất phương &aacute;n số h&oacute;a, lưu trữ v&agrave; quản l&yacute; dữ liệu vận h&agrave;nh sản xuất tr&igrave;nh Vicem xem x&eacute;t ph&ecirc; duyệt.<br />
<br />
Dự b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh vẫn chưa c&oacute; dấu hiệu được kiểm so&aacute;t, thậm ch&iacute; c&ograve;n diễn biến phức tạp c&oacute; nhiều quốc gia tr&ecirc;n Thế giới do chủng virus biến thể của Covid-19, để đạt được mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững, Vicem B&uacute;t Sơn tiếp tục đổi mới c&ocirc;ng nghệ, th&uacute;c đẩy s&aacute;ng tạo, n&acirc;ng cao năng suất, đồng thời t&iacute;ch cực bảo vệ m&ocirc;i trường, chăm lo đời sống của người lao động...</p>

<p style="text-align:right"><strong>ximang.vn</strong>&nbsp;(TH/ VOV)</p>
    Năm vừa qua, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt mục tiêu phòng chống dịch Covid-19, tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và đạt các mục tiêu đề ra.
TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 1

Địa bàn: Hà Nội, Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Hoa Sữa, Khu đô thị Vinhomes

Điện thoại: 0913 294 737

Email: vicembutson.tt1@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 2

Địa bàn: Hà Nam, Hòa Bình

Địa chỉ: Đường Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351. 3853 376 Fax: 0351. 3853 376

Email: vicembutson.tt2@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 3

Địa bàn: Nam Định, Thái Bình

Địa chỉ: N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, đường Phạm Ngũ Lão, TP. Nam Định

Điện thoại: 0350. 3838 485

Fax: 0350. 3838 485

Email: vicembutson.tt3@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 4

Địa bàn: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên

Địa chỉ: Số 017, Phạm Văn Xảo, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 0973 626 888

Email: vicembutson.tt4@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 5

Địa bàn: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Phường Khai Quang,TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (84) 03203 821 092

Fax: 0211. 625 0323

Email: vicembutson.tt5@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 6

Địa bàn: Hưng Yên, Thái Bình

Địa chỉ: Số 107 Tân Sáng, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hưng Yên

Điện thoại:0321. 3536 268

Fax: 0321. 3536 268

Email: vicembutson.tt6@gmail.com