ĐẢM BẢO NGUỒN XI MĂNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
"Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam, Là công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng"
ĐƯA XI MĂNG ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
"Đưa xi măng về nông thôn, vùng sâu vàng xa là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước. "
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN" luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau."
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN luôn phấn đấu sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường "
  • <p style="text-align:justify">Với mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển sản xuất kinh doanh đi đ&ocirc;i với bảo vệ m&ocirc;i trường, tạo điều kiện l&agrave;m việc tốt nhất cho người lao động; Ngo&agrave;i việc &aacute;p dụng&nbsp;c&aacute;c giải ph&aacute;p kỹ thuật n&acirc;ng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, C&ocirc;ng ty Cổ phần xi măng Vicem B&uacute;t Sơn lu&ocirc;n ch&uacute; trọng đến việc giảm thiểu ph&aacute;t thải, tăng cường diện t&iacute;ch c&acirc;y xanh thảm cỏ, đảm bảo vệ sinh an to&agrave;n lao động trong to&agrave;n mặt bằng nh&agrave; m&aacute;y, cải thiện điều kiện l&agrave;m việc cho người lao động C&ocirc;ng ty.</p>

<p style="text-align:justify">Ngay từ đầu năm ch&iacute;nh quyền v&agrave; c&ocirc;ng đo&agrave;n C&ocirc;ng ty CP xi măng VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Ng&agrave;y thứ 6 Xanh&rdquo;, đồng thời ph&aacute;t động nhiều phong tr&agrave;o thi đua li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh m&ocirc;i trường.</p>

<p style="text-align:justify">Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đ&atilde; ảnh hưởng kh&ocirc;ng nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhi&ecirc;n người lao động trong to&agrave;n C&ocirc;ng ty lu&ocirc;n vững t&acirc;m, kh&iacute; thế, phong tr&agrave;o thi đua vẫn được người lao động c&aacute;c đơn vị c&aacute;c đơn vị h&agrave;o hứng tham gia, c&ugrave;ng nhau đưa C&ocirc;ng ty vượt qua kh&oacute; khăn, c&oacute; m&ocirc;i trường l&agrave;m việc Xanh - Sạch - Đẹp v&agrave; cuộc sống ổn định; Mặt kh&aacute;c, hệ thống c&ocirc;ng đo&agrave;n lu&ocirc;n b&aacute;m s&aacute;t động vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền, c&aacute;c b&agrave;i ph&oacute;ng sự nhanh về kết quả v&agrave; c&aacute;c h&igrave;nh ảnh người lao động c&aacute;c đơn vị thực hiện phong tr&agrave;o lu&ocirc;n được cập nhật thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n trang mạng nội bộ v&agrave; k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin nội bộ Zalo, Facebook đ&atilde; g&oacute;p phần l&agrave;m tăng kh&iacute; thế s&ocirc;i nổi của c&aacute;c phong tr&agrave;o. Việc tham gia dọn vệ sinh tại vị tr&iacute; nơi l&agrave;m việc, qu&eacute;t dọn sạch bụi tại c&aacute;c khu vực sản xuất, s&acirc;n b&atilde;i, chăm s&oacute;c c&acirc;y xanh, thảm cỏ, bồn hoa của người lao động c&aacute;c đơn vị đ&atilde; dần trở th&agrave;nh th&oacute;i quen y&ecirc;u th&iacute;ch, h&igrave;nh th&agrave;nh tinh thần tự gi&aacute;c, thường xuy&ecirc;n.</p>

<p style="text-align:justify">Kết quả m&ocirc;i trường, quang cảnh đ&atilde; c&oacute; những thay đổi r&otilde; rệt so với thời gian trước đ&acirc;y, ph&ograve;ng ban l&agrave;m việc s&aacute;ng sủa, sạch sẽ, ngăn nắp; l&aacute; rụng, r&aacute;c sinh hoạt, r&aacute;c thải, phế liệu cũ hỏng lu&ocirc;n được dọn sạch, bụi tr&ecirc;n c&aacute;c s&agrave;n thao t&aacute;c, s&acirc;n, đường cơ bản được dọn dẹp thường xuy&ecirc;n, c&acirc;y cỏ xanh tươi sạch đẹp.</p>

<p style="text-align:justify">M&ocirc;i trường l&agrave;m việc xanh sạch đẹp vừa n&acirc;ng cao sức khỏe về thể chất vừa tạo tinh thần lao động phấn khởi, hăng say gi&uacute;p cho người lao động trong c&ocirc;ng ty y&ecirc;n t&acirc;m l&agrave;m việc, c&ugrave;ng đo&agrave;n kết phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ.</p>

<p style="text-align:center">Một số h&igrave;nh ảnh ti&ecirc;u biểu:</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/nam%202021/2(1).jpg" style="height:850px; width:700px" /></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/nam%202021/3.jpg" style="height:800px; width:700px" /></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/nam%202021/4.jpg" style="height:800px; width:700px" /></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/nam%202021/5.jpg" style="height:800px; width:700px" /></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/nam%202021/6.jpg" style="height:470px; width:700px" /></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/nam%202021/8.jpg" style="height:450px; width:700px" /></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/nam%202021/9.jpg" style="height:340px; width:700px" /></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/nam%202021/10.jpg" style="height:800px; width:700px" /></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/nam%202021/11.jpg" style="height:800px; width:700px" /></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/nam%202021/12.jpg" style="height:800px; width:700px" /></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>
    Với mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động; Ngoài việc tăng cường các giải pháp kỹ thuật nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn luôn chú trọng đến việc giảm thiểu phát thải, tăng cường diện tích cây xanh thảm cỏ, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trong toàn mặt bằng nhà máy, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động Công ty.
TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 1

Địa bàn: Hà Nội, Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Hoa Sữa, Khu đô thị Vinhomes

Điện thoại: 0913 294 737

Email: vicembutson.tt1@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 2

Địa bàn: Hà Nam, Hòa Bình

Địa chỉ: Đường Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351. 3853 376 Fax: 0351. 3853 376

Email: vicembutson.tt2@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 3

Địa bàn: Nam Định, Thái Bình

Địa chỉ: N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, đường Phạm Ngũ Lão, TP. Nam Định

Điện thoại: 0350. 3838 485

Fax: 0350. 3838 485

Email: vicembutson.tt3@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 4

Địa bàn: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên

Địa chỉ: Số 017, Phạm Văn Xảo, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 0973 626 888

Email: vicembutson.tt4@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 5

Địa bàn: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Phường Khai Quang,TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (84) 03203 821 092

Fax: 0211. 625 0323

Email: vicembutson.tt5@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 6

Địa bàn: Hưng Yên, Thái Bình

Địa chỉ: Số 107 Tân Sáng, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hưng Yên

Điện thoại:0321. 3536 268

Fax: 0321. 3536 268

Email: vicembutson.tt6@gmail.com