ĐẢM BẢO NGUỒN XI MĂNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
"Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam, Là công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng"
ĐƯA XI MĂNG ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
"Đưa xi măng về nông thôn, vùng sâu vùng xa là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước. "
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN" luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau."
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN luôn phấn đấu sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường "
  • <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Năm 2021, do t&aacute;c động của dịch bệnh Covid-19, thi&ecirc;n tai khiến đời sống của người d&acirc;n bị ảnh hưởng, nhu cầu x&acirc;y dựng d&acirc;n dụng giảm mạnh. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute; c&aacute;c chi ph&iacute; nguy&ecirc;n nhi&ecirc;n vật liệu đầu v&agrave;o như than, vỏ bao, xăng dầu&hellip; đồng loạt tăng gi&aacute; l&agrave;m cho c&aacute;c doanh nghiệp trong lĩnh vực xi măng gặp nhiều kh&oacute; khăn. Trong bối cảnh đ&oacute;, Vicem B&uacute;t Sơn tiếp tục n&ecirc;u cao tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, quyết t&acirc;m thực hiện đồng bộ nhiều giải ph&aacute;p: Tăng cường đổi mới c&ocirc;ng nghệ, th&uacute;c đẩy s&aacute;ng tạo, n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm v&agrave; năng suất để giữ vững niềm tin của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng; nỗ lực t&igrave;m t&ograve;i nghi&ecirc;n cứu v&agrave; cho ra đời c&aacute;c sản phẩm mới c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng ng&agrave;y c&agrave;ng cao&hellip;</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Th&agrave;nh c&ocirc;ng 2 đề t&agrave;i sử dụng nguy&ecirc;n liệu thay thế</strong></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng gi&aacute;m đốc, từ th&aacute;ng 9/2019, C&ocirc;ng ty Xi măng VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; triển khai đề t&agrave;i &ldquo;Nghi&ecirc;n cứu sử dụng b&ugrave;n, r&aacute;c thải c&ocirc;ng nghiệp th&ocirc;ng thường l&agrave;m nguy&ecirc;n nhi&ecirc;n liệu thay thế cho sản xuất clinker v&agrave; giảm thiểu m&ocirc;i trường&rdquo;. Ngay từ khi triển khai, chủ trương sử dụng chất thải trong sản xuất xi măng đ&atilde; được Ch&iacute;nh phủ v&agrave; c&aacute;c Bộ, ban, ng&agrave;nh v&agrave; địa phương quan t&acirc;m, đồng thuận. Đến thời điểm hiện tại đề t&agrave;i đạt nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, được Tổng c&ocirc;ng ty Xi măng Việt Nam đ&aacute;nh gi&aacute; cao v&agrave; tạo dư luận tốt trong x&atilde; hội.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Sau một thời gian nghi&ecirc;n cứu, t&iacute;nh to&aacute;n v&agrave; tiếp cận c&ocirc;ng nghệ đốt nhi&ecirc;n liệu thay thế, ng&agrave;y 27/9/2019, những tấn nhi&ecirc;n liệu thay thế đầu ti&ecirc;n được cấp v&agrave;o l&ograve; nung số 2 của VICEM B&uacute;t Sơn. Đ&acirc;y l&agrave; tiền đề cho ra đời d&acirc;y chuyền tự động gia c&ocirc;ng, chế biến v&agrave; cung cấp nhi&ecirc;n liệu thay thế cho 2 d&acirc;y chuyền chỉ 3 th&aacute;ng sau đ&oacute;.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống cung cấp nhi&ecirc;n liệu thay thế được nội địa h&oacute;a 100% từ c&aacute;c kh&acirc;u: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt v&agrave; chạy vận h&agrave;nh. Hiện tại tỷ lệ sử dụng nhi&ecirc;n liệu thay thế đạt 20 - 30%, tiết kiệm v&agrave;i chục tỷ đồng mỗi năm, đặc biệt thay thế nguồn nhi&ecirc;n liệu h&oacute;a thạch kh&ocirc;ng t&aacute;i tạo l&agrave; than c&aacute;m, giảm ph&aacute;t thải CO2 ra m&ocirc;i trường.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Đại diện VICEM B&uacute;t Sơn cho biết: Năm 2020, hiệu quả kinh tế của việc sử dụng r&aacute;c thải l&agrave;m nhi&ecirc;n liệu thay thế đạt hơn 15,135 tỷ đồng; 11 th&aacute;ng năm 2021 đạt hơn 49,758 tỷ đồng. Th&agrave;nh c&ocirc;ng của đề t&agrave;i đưa C&ocirc;ng ty th&agrave;nh đơn vị đầu ti&ecirc;n trong VICEM sử dụng nhi&ecirc;n liệu thay thế, trong đ&oacute;, đ&atilde; n&acirc;ng được tỷ lệ sử dụng r&aacute;c thải l&agrave;m nhi&ecirc;n liệu thay thế với tỷ lệ thay thế nhiệt đạt gần 30%, trung b&igrave;nh cả năm 2021 đạt gần 22%, l&agrave; con số rất ấn tượng, vượt kỳ vọng khi sử dụng nhi&ecirc;n liệu thay thế trong sản xuất xi măng ở Việt Nam. Nhờ đ&oacute; gi&uacute;p C&ocirc;ng ty tiết giảm chi ph&iacute; nhi&ecirc;n liệu, c&oacute; chi ph&iacute; biến đổi tốt nhất VICEM trong điều kiện gi&aacute; than c&aacute;m ng&agrave;y c&agrave;ng tăng cao, đồng thời c&ograve;n thể hiện vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của VICEM B&uacute;t Sơn đối với cộng đồng trong việc xử l&yacute; c&aacute;c vấn đề về m&ocirc;i trường: mỗi năm giảm được gần 132.174 tấn CO2 ph&aacute;t thải ra m&ocirc;i trường tương ứng với tỷ lệ thay thế nhiệt đạt 22%.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đề t&agrave;i &ldquo;Sử dụng b&ugrave;n thải l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu thay thế&rdquo; được triển khai, mang lại hiệu quả kinh tế, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực hỗ trợ một phần kh&oacute; khăn khi C&ocirc;ng ty thiếu hụt nguồn s&eacute;t (mỏ s&eacute;t Ba Sao của C&ocirc;ng ty tạm thời dừng khai th&aacute;c để bảo vệ m&ocirc;i trường cảnh quan cho khu du lịch t&acirc;m linh Tam Ch&uacute;c theo chủ trương của UBND tỉnh H&agrave; Nam). Kh&ocirc;ng chỉ tiết kiệm t&agrave;i nguy&ecirc;n, C&ocirc;ng ty cũng được hỗ trợ chi ph&iacute; khi sử dụng b&ugrave;n thải, gi&uacute;p gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng chi ph&iacute; hỗ trợ nhận được trong hai năm 2020 v&agrave; 2021 hơn 17,867 tỷ đồng.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Ph&aacute;t triển bền vững gắn với ph&ograve;ng chống dịch an to&agrave;n</strong></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Do t&aacute;c động của dịch bệnh Covid-19, thi&ecirc;n tai, khiến đời sống của người d&acirc;n bị ảnh hưởng, nhu cầu x&acirc;y dựng d&acirc;n dụng giảm mạnh. C&aacute;c chi ph&iacute; nguy&ecirc;n nhi&ecirc;n vật liệu đầu v&agrave;o như than, vỏ bao, xăng dầu&hellip; đồng loạt tăng gi&aacute; l&agrave;m cho c&aacute;c DN trong lĩnh vực xi măng gặp nhiều kh&oacute; khăn. Trong bối cảnh đ&oacute;, VICEM B&uacute;t Sơn tiếp tục n&ecirc;u cao tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, quyết t&acirc;m thực hiện đồng bộ nhiều giải ph&aacute;p: Tăng cường đổi mới c&ocirc;ng nghệ, th&uacute;c đẩy s&aacute;ng tạo, n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm v&agrave; năng suất để giữ vững niềm tin của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng; nỗ lực t&igrave;m t&ograve;i, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; cho ra đời c&aacute;c sản phẩm mới c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng ng&agrave;y c&agrave;ng cao, ph&ugrave; hợp với từng điều kiện m&ocirc;i trường, địa chất v&agrave; v&ugrave;ng miền; lu&ocirc;n quan t&acirc;m tới yếu tố m&ocirc;i trường, hiệu quả sinh th&aacute;i v&agrave; năng lượng của từng hoạt động sản xuất kinh doanh; tu&acirc;n thủ t&ocirc;n chỉ ph&aacute;t triển bền vững gắn với bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; an sinh x&atilde; hội;&hellip; Nhờ đ&oacute;, VICEM B&uacute;t Sơn lu&ocirc;n giữ vị thế l&agrave; một trong những thương hiệu lớn của ng&agrave;nh Xi măng Việt Nam.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/san%20xuat%20-%20kinh%20doanh/Copy%20Bao%20dien%20tu/Capture.JPG" style="height:400px; width:1172px" /></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, C&ocirc;ng ty tập trung đặc biệt cho c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, t&iacute;nh mạng cho người lao động: tổ chức ti&ecirc;m an to&agrave;n đủ 2 mũi vắc xin ph&ograve;ng dịch cho 100% người lao động đủ điều kiện ti&ecirc;m (1.225 người), th&aacute;ng 12/2021 đ&atilde; ti&ecirc;m mũi 3 tăng cường cho 600 người lao động đến kỳ ti&ecirc;m.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Bố tr&iacute;, kiểm so&aacute;t tốt c&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần, phục vụ đời sống cho 767 người lao động &ldquo;3 tại chỗ&rdquo;; đảm bảo chế độ tiền lương ph&acirc;n chia hợp l&yacute;; người lao động &ldquo;3 tại chỗ&rdquo; được hưởng chế độ hỗ trợ 150.000 đ/ng&agrave;y tổng tiền 5,7 tỷ đồng v&agrave; hỗ trợ tiền ăn 3 bữa 90.000 đ/ng&agrave;y tổng tiền 3,8 tỷ đồng. Người lao động được cấp ph&aacute;t khẩu trang, nước s&aacute;t khuẩn, thuốc để n&acirc;ng cao đề kh&aacute;ng ph&ograve;ng chống Covid - 19, được test định kỳ, test tầm so&aacute;t trước khi v&agrave;o l&agrave;m việc; c&aacute;c trường hợp F1 nghi nhiễm khi l&agrave;m việc &ldquo;3 tại chỗ&rdquo; được c&aacute;ch ly tại C&ocirc;ng ty v&agrave; được y tế chăm s&oacute;c sức khỏe, được hỗ trợ 3 bữa ăn với tổng số tiền l&agrave; 150 triệu đồng.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ngo&agrave;i ra, C&ocirc;ng đo&agrave;n VICEM B&uacute;t Sơn duyệt chi hỗ trợ 100% người lao động C&ocirc;ng ty với tổng số tiền 615 triệu đồng; hỗ trợ cho c&aacute;c trường hợp người lao động kh&ocirc;ng may bị nhiễm Covid -19 v&agrave; bị c&aacute;ch ly khi nghi nhiễm tổng số tiền 315 triệu đồng. C&aacute;c trường hợp nhiễm Covid -19 đều được C&ocirc;ng đo&agrave;n động vi&ecirc;n thăm hỏi v&agrave; an to&agrave;n về sức khỏe, đ&atilde; xuất viện v&agrave; trở lại l&agrave;m việc b&igrave;nh thường trong th&aacute;ng 10/2021.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&ocirc;ng ty thực hiện tốt quy chế d&acirc;n chủ, h&agrave;ng năm, đều tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại, c&aacute;c khiếu nại khiếu kiện được giải quyết thỏa đ&aacute;ng. C&aacute;c chế độ cho người lao động được thực hiện đ&uacute;ng, đủ, đ&uacute;ng kỳ: bảo hiểm được đ&oacute;ng đầy đủ, được n&acirc;ng lương, n&acirc;ng bậc, BHLĐ, ATVSLĐ, bồi dưỡng độc hại, kh&aacute;m sức khỏe, điều dưỡng, tập huấn, đ&agrave;o tạo n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n tay nghề, được khen thưởng khi c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&ocirc;ng đo&agrave;n C&ocirc;ng ty phối hợp ch&iacute;nh quyền chăm lo chu đ&aacute;o đời sống cho người lao động được thưởng v&agrave; tặng qu&agrave; v&agrave;o c&aacute;c dịp lễ tết, c&aacute;c ng&agrave;y lễ kỷ niệm th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty, ng&agrave;nh, Tổng c&ocirc;ng ty... con ch&aacute;u CBCNV được thưởng khi đạt th&agrave;nh t&iacute;ch trong học tập, được tặng qu&agrave; 1/6, Tết Trung thu. Người lao động sức khỏe yếu, c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đều được thăm hỏi nh&acirc;n dịp lễ Tết, th&aacute;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n. C&aacute;c nữ CBCVN được quan t&acirc;m tặng qu&agrave;, cho đi tham quan du lịch nh&acirc;n dịp Kỷ niệm ng&agrave;y Quốc tế Phụ nữ 08/3, ng&agrave;y 20/10. CBCNV l&agrave; thương binh hoặc con ch&aacute;u thương binh liệt sĩ h&agrave;ng năm c&ocirc;ng ty đều c&oacute; tổ chức tri &acirc;n nh&acirc;n dịp 27/7, 22/12... người lao động được quan t&acirc;m.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ngo&agrave;i chăm lo đời sống cho c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n trong C&ocirc;ng ty, c&ocirc;ng t&aacute;c từ thiện, an sinh x&atilde; hội cũng được C&ocirc;ng ty quan t&acirc;m. C&ocirc;ng ty đ&atilde; chi hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 của tỉnh H&agrave; Nam tổng tiền 1,86 tỷ đồng, phụng dưỡng 2 mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng. C&aacute;c ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ 27/7, ng&agrave;y 22/12, Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n&hellip; C&ocirc;ng ty tổ chức tri &acirc;n thăm hỏi tặng qu&agrave; c&aacute;c thương bệnh binh tại c&aacute;c trung t&acirc;m tr&ecirc;n to&agrave;n tỉnh v&agrave; c&aacute;c x&atilde; huyện Kim Bảng, c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c hộ ngh&egrave;o tại th&ocirc;n Hồng Sơn, B&uacute;t Sơn; chung tay lo Tết người ngh&egrave;o tại địa phương; ủng hộ quỹ nạn nh&acirc;n chất độc da cam/Dioxin. Tổng số tiền từ thiện, an sinh x&atilde; hội 2,765 tỷ đồng.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Năm 2021 đ&atilde; đạt được c&aacute;c kết quả đ&aacute;ng ghi nhận: Tổng doanh thu thuần v&agrave; thu nhập kh&aacute;c ước đạt 2.974 tỷ đồng; nộp ng&acirc;n s&aacute;ch 153 tỷ đồng; thu nhập b&igrave;nh qu&acirc;n của người lao động 16,3 triệu đồng/người/th&aacute;ng.</span></span></p>

<p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">baoxaydung.com.vn</span></p>
    Năm 2021, do tác động của dịch bệnh Covid-19, thiên tai khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng, nhu cầu xây dựng dân dụng giảm mạnh. Thêm vào đó các chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào như than, vỏ bao, xăng dầu… đồng loạt tăng giá làm cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xi măng gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Vicem Bút Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp:
  • Năm 2021, do tác động của dịch bệnh Covid-19, thiên tai khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng, nhu cầu xây dựng dân dụng giảm mạnh. Thêm vào đó các chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào như than, vỏ bao, xăng dầu… đồng loạt tăng giá làm cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xi măng gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Vicem Bút Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp:
TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 1

Địa bàn: Hà Nội, Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Hoa Sữa, Khu đô thị Vinhomes

Điện thoại: 0913 294 737

Email: vicembutson.tt1@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 2

Địa bàn: Hà Nam, Hòa Bình

Địa chỉ: Đường Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351. 3853 376 Fax: 0351. 3853 376

Email: vicembutson.tt2@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 3

Địa bàn: Nam Định, Thái Bình

Địa chỉ: N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, đường Phạm Ngũ Lão, TP. Nam Định

Điện thoại: 0350. 3838 485

Fax: 0350. 3838 485

Email: vicembutson.tt3@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 4

Địa bàn: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên

Địa chỉ: Số 017, Phạm Văn Xảo, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 0973 626 888

Email: vicembutson.tt4@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 5

Địa bàn: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Phường Khai Quang,TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (84) 03203 821 092

Fax: 0211. 625 0323

Email: vicembutson.tt5@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 6

Địa bàn: Hưng Yên, Thái Bình

Địa chỉ: Số 107 Tân Sáng, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hưng Yên

Điện thoại:0321. 3536 268

Fax: 0321. 3536 268

Email: vicembutson.tt6@gmail.com