ĐẢM BẢO NGUỒN XI MĂNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
"Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam, Là công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng"
ĐƯA XI MĂNG ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
"Đưa xi măng về nông thôn, vùng sâu vàng xa là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước. "
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN" luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau."
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN luôn phấn đấu sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường "
  • <p style="text-align:justify">Năm 2019, c&ugrave;ng với c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n của Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp xi măng Việt Nam, C&ocirc;ng ty cổ phần VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; ph&aacute;t huy truyền thống của ng&agrave;nh, kh&ocirc;ng ngừng lớn mạnh, trở th&agrave;nh một trong những đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh to&agrave;n diện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị m&agrave; Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Tổng C&ocirc;ng ty giao ph&oacute;; C&ocirc;ng ty đ&atilde; khẳng định được uy t&iacute;n thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trở th&agrave;nh một trong những doanh nghiệp sản xuất v&agrave; kinh doanh xi măng h&agrave;ng đầu Việt Nam v&agrave; khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p>

<p style="text-align:justify">C&ugrave;ng với việc phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh kế hoạch sản xuất kinh doanh, C&ocirc;ng ty cổ phần xi măng Vicem B&uacute;t Sơn x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện chiến lược: Ph&aacute;t triển bền vững, doanh nghiệp v&igrave; cộng đồng, ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua &ldquo; Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo vệ sinh lao động&rdquo; theo chủ trương ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước.</p>

<p style="text-align:justify">Với phương ch&acirc;m: &ldquo;Biến suy nghĩ th&agrave;nh h&agrave;nh động v&igrave; một VICEM xanh&rdquo;, &ldquo;Quyết t&acirc;m đổi mới s&aacute;ng tạo v&igrave; một VICEM bền vững&rdquo;, &ldquo;Chung tay c&ugrave;ng đất nước xử l&yacute; c&aacute;c vấn đề về m&ocirc;i trường&rdquo;, trong nhiều năm qua C&ocirc;ng ty CP xi măng VICEM B&uacute;t Sơn lu&ocirc;n nỗ lực trong việc bảo vệ, tạo cảnh quan m&ocirc;i trường, đảm bảo điều kiện l&agrave;m việc cho c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n lao động tại C&ocirc;ng ty x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường &ldquo;Xanh - Sạch - Đẹp&rdquo;.</p>

<p style="text-align:justify">Đặc biệt hướng tới hướng tới kỷ niệm 120 năm ng&agrave;y ra đời ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghiệp Xi măng Việt Nam (25/12/1899-25/12/2019); 90 năm ng&agrave;y truyền thống ng&agrave;nh Xi măng Việt Nam (8/01/1930 - 8/01/2020); 40 năm th&agrave;nh lập Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp Xi măng Việt Nam (01/10/1979 - 01/10/2019), c&aacute;c hoạt động v&igrave; m&ocirc;i trường c&agrave;ng được l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động cụ thể.</p>

<p style="text-align:justify"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/Th%C3%B4ng%20tin-S%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n/N%C4%83m%202019/a1.JPG" style="height:350px; width:600px" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/Th%C3%B4ng%20tin-S%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n/N%C4%83m%202019/a5.jpg" style="height:350px; width:600px" /></p>

<p style="text-align:justify">Từ đầu năm 2019, C&ocirc;ng ty đ&atilde; triển khai phủ xanh mặt bằng nh&agrave; m&aacute;y với 10.360 m2 thảm cỏ, trồng&nbsp; th&ecirc;m 2725 c&acirc;y xanh, duy tr&igrave;&nbsp; tốt việc chăm s&oacute;c tr&ecirc;n 50.000 c&acirc;y xanh c&aacute;c loại trong v&agrave; ngo&agrave;i nh&agrave; m&aacute;y.</p>

<p style="text-align:justify"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/Th%C3%B4ng%20tin-S%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n/N%C4%83m%202019/a3.jpg" style="height:350px; width:600px" /></p>

<p style="text-align:justify"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/Th%C3%B4ng%20tin-S%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n/N%C4%83m%202019/a4.jpg" style="height:350px; width:600px" /></p>

<p style="text-align:justify">C&aacute;c thiết bị lọc bụi, h&uacute;t bụi lu&ocirc;n được kiểm tra bảo dưỡng vận h&agrave;nh đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu kỹ thuật, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người lao động l&agrave;m việc; Giữ vệ sinh sạch sẽ, gọn g&agrave;ng nơi l&agrave;m việc. C&ocirc;ng ty đ&atilde; x&acirc;y dựng khu&ocirc;n vi&ecirc;n vườn hoa, c&acirc;y cảnh tại khu nh&agrave; H&agrave;nh ch&iacute;nh, nh&agrave; điều h&agrave;nh Trung t&acirc;m v&agrave; một số khu l&agrave;m việc l&agrave;m đẹp cảnh quan nơi l&agrave;m việc, cải&nbsp;tạo m&ocirc;i trường Xanh, sạch, đẹp trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; m&aacute;y. C&aacute;c tuyến đường v&agrave;o C&ocirc;ng ty, trong mặt bằng được vệ sinh thường xuy&ecirc;n, phun nước giảm thiểu bụi; Nơi l&agrave;m việc từng bước được tổ chức gọn g&agrave;ng, khoa học v&igrave; vậy kh&ocirc;ng c&oacute; tai nạn lao động nặng xảy ra.</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/Th%C3%B4ng%20tin-S%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n/N%C4%83m%202019/a6.jpg" style="height:350px; width:600px" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/Th%C3%B4ng%20tin-S%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n/N%C4%83m%202019/a7.jpg" style="height:340px; width:600px" /></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>
    Năm 2019, cùng với các đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, Công ty cổ phần VICEM Bút Sơn đã phát huy truyền thống của ngành, không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Tổng Công ty giao phó; Công ty đã khẳng định được uy tín thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xi măng hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 1

Địa bàn: Hà Nội, Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Hoa Sữa, Khu đô thị Vinhomes

Điện thoại: 0913 294 737

Email: vicembutson.tt1@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 2

Địa bàn: Hà Nam, Hòa Bình

Địa chỉ: Đường Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351. 3853 376 Fax: 0351. 3853 376

Email: vicembutson.tt2@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 3

Địa bàn: Nam Định, Thái Bình

Địa chỉ: N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, đường Phạm Ngũ Lão, TP. Nam Định

Điện thoại: 0350. 3838 485

Fax: 0350. 3838 485

Email: vicembutson.tt3@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 4

Địa bàn: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên

Địa chỉ: Số 017, Phạm Văn Xảo, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 0973 626 888

Email: vicembutson.tt4@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 5

Địa bàn: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Phường Khai Quang,TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (84) 03203 821 092

Fax: 0211. 625 0323

Email: vicembutson.tt5@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 6

Địa bàn: Hưng Yên, Thái Bình

Địa chỉ: Số 107 Tân Sáng, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hưng Yên

Điện thoại:0321. 3536 268

Fax: 0321. 3536 268

Email: vicembutson.tt6@gmail.com