ĐẢM BẢO NGUỒN XI MĂNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
"Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam, Là công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng"
ĐƯA XI MĂNG ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
"Đưa xi măng về nông thôn, vùng sâu vùng xa là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước. "
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN" luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau."
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN luôn phấn đấu sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường "
  • <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Trong bối cảnh nguồn cung xi măng tr&ecirc;n cả nước vượt xa cầu, đặc biệt VICEM B&uacute;t Sơn lại nằm tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh c&oacute; nhiều nh&agrave; m&aacute;y xi măng nhất cả nước n&ecirc;n &aacute;p lực cạnh tranh giữa c&aacute;c thương hiệu xi măng c&agrave;ng diễn ra gay gắt. Đặc biệt, từ cuối năm 2019, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh COVID-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t mạnh, c&agrave;ng g&acirc;y n&ecirc;n những kh&oacute; khăn gấp bội cho c&aacute;c doanh nghiệp, trong đ&oacute; c&oacute; VICEM B&uacute;t Sơn. Tuy nhi&ecirc;n, &nbsp;với định hướng tư duy, tầm nh&igrave;n d&agrave;i hạn, C&ocirc;ng ty đ&atilde; đề ra chiến lược, &aacute;p dụng nhiều giải ph&aacute;p đồng bộ. Một trong những trọng t&acirc;m đ&oacute; l&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần đổi mới s&aacute;ng tạo, ứng dụng c&aacute;c th&agrave;nh tựu khoa học ti&ecirc;n tiến v&agrave;o sản xuất kinh doanh, t&aacute;i cấu tr&uacute;c doanh nghiệp dựa tr&ecirc;n kinh tế tuần ho&agrave;n, đưa C&ocirc;ng ty vừa ho&agrave;n th&agrave;nh kế hoạch sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo sản xuất xanh bền vững.</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Đi đầu trong đổi mới s&aacute;ng tạo</strong></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Với quyết t&acirc;m cao, từ năm 2019 đến nay VICEM B&uacute;t Sơn chuyển m&igrave;nh, l&agrave; một trong những đơn vị đi đầu trong VICEM triển khai c&aacute;c chương tr&igrave;nh đổi mới s&aacute;ng tạo.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">H&agrave;ng loạt c&aacute;c đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học được ứng dụng v&agrave;o sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả cao như xử l&yacute; r&aacute;c thải c&ocirc;ng nghiệp, b&ugrave;n thải để thay thế một phần nguy&ecirc;n nhi&ecirc;n liệu trong sản xuất xi măng; Thử nghiệm sản xuất Clinker low carbon; Sử dụng thạch cao nh&acirc;n tạo; Tiết kiệm t&agrave;i nguy&ecirc;n kh&ocirc;ng t&aacute;i tạo v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường &hellip;</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hiện VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; triển khai hệ thống d&acirc;y chuyền xử l&yacute; r&aacute;c thải c&ocirc;ng nghiệp th&ocirc;ng thường để đốt tại calciner l&ograve; nung, lấy nhiệt thay thế cho đốt than c&aacute;m truyền thống, đạt mức thay thế khoảng 10% nhiệt năng cho sản xuất clinker bằng đốt r&aacute;c ở mỗi d&acirc;y chuyền. Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&oacute;, trong năm 2021, C&ocirc;ng ty tiếp tục nghi&ecirc;n cứu thử nghiệm đồng xử l&yacute; chất thải nguy hại tại l&ograve; nung clinker, g&oacute;p phần l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường, đem lại hiệu quả kinh tế nhờ giảm chi ph&iacute; năng lượng trong sản xuất, đồng thời được hỗ trợ chi ph&iacute; xử l&yacute;.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/san%20xuat%20-%20kinh%20doanh/n%C4%83m%202021/Untitled.png" style="height:408px; width:800px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:14px">Kho xử l&yacute; r&aacute;c thải c&ocirc;ng nghiệp của C&ocirc;ng ty</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ngay sau khi c&oacute; chỉ đạo của Tổng c&ocirc;ng ty về chương tr&igrave;nh sử dụng b&ugrave;n thải l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu thay thế s&eacute;t, VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; t&iacute;ch cực, chủ động lấy mẫu ph&acirc;n t&iacute;ch b&ugrave;n thải tại hồ Y&ecirc;n Sở, Hồ T&acirc;y, s&ocirc;ng T&ocirc; Lịch (H&agrave; Nội) v&agrave; s&ocirc;ng Đ&aacute;y (H&agrave; Nam). Kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch khả quan, b&ugrave;n thải s&ocirc;ng hồ c&oacute; khả năng sử dụng thay thế một phần nguy&ecirc;n liệu s&eacute;t trong sản xuất. Th&aacute;ng 6/2020, VICEM B&uacute;t Sơn thử nghiệm quy m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp việc sử dụng b&ugrave;n thải phối trộn với nguy&ecirc;n liệu s&eacute;t cho 2 d&acirc;y chuyền sản xuất với tỷ lệ thay thế khoảng 10% nguy&ecirc;n liệu s&eacute;t. Việc sử dụng b&ugrave;n thải thay thế s&eacute;t trong sản xuất xi măng g&oacute;p phần giảm ti&ecirc;u thụ t&agrave;i nguy&ecirc;n, kho&aacute;ng sản, gi&uacute;p VICEM B&uacute;t Sơn giảm &aacute;p lực kh&oacute; khăn về nguồn cung ứng đất s&eacute;t. Đồng thời, C&ocirc;ng ty nhận được chi ph&iacute; hỗ trợ từ c&aacute;c nh&agrave; cung cấp khoảng 2,6 tỷ đồng trong năm 2020, dự kiến khoảng gần 20 tỷ đồng trong năm 2021.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Theo Đồng ch&iacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Tổng gi&aacute;m đốc VICEM B&uacute;t Sơn Đỗ Tiến Tr&igrave;nh, từ th&aacute;ng 02/2020 VICEM B&uacute;t Sơn sản xuất thử nghiệm clinker low carbon với mục ti&ecirc;u tận dụng nguồn nguy&ecirc;n liệu đ&aacute; v&ocirc;i phẩm cấp thấp như đ&aacute; Dolomit, đ&aacute; lẫn tạp chất s&eacute;t, đất đ&aacute; thải trong qu&aacute; tr&igrave;nh khai th&aacute;c mỏ&hellip; đồng thời tối ưu h&oacute;a vận h&agrave;nh để giảm ti&ecirc;u hao nhiệt năng, n&acirc;ng năng suất l&ograve; nung nhằm giảm ph&aacute;t thải CO2. Kết quả bước đầu đạt mục ti&ecirc;u đề ra, đội ngũ kỹ thuật của C&ocirc;ng ty tiếp tục tối ưu qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ, mở ra giải ph&aacute;p về sử dụng nguy&ecirc;n liệu thay thế trong sản xuất, hướng tới nền sản xuất xanh, bền vững.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">VICEM B&uacute;t Sơn l&agrave; một trong những Doanh nghiệp t&iacute;ch cực thực hiện dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh tận dụng nhiệt thừa kh&iacute; thải cho hai d&acirc;y chuyền sản xuất clinker. Dự &aacute;n đang được triển khai, dự kiến khi đưa v&agrave;o hoạt động sẽ gi&uacute;p VICEM B&uacute;t Sơn tự chủ được 25 - 30% điện cho sản xuất, giảm bụi v&agrave; nhiệt ph&aacute;t thải ra m&ocirc;i trường.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Giải quyết triệt để c&aacute;c n&uacute;t thắt, ứng dụng th&agrave;nh tựu khoa học c&ocirc;ng nghệ 4.0</strong></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&aacute;c n&uacute;t thắt c&ocirc;ng nghệ, thiết bị tồn tại từ nhiều năm cũng được C&ocirc;ng ty quyết t&acirc;m giải quyết triệt để. Từ đầu năm 2019, C&ocirc;ng ty đ&atilde; triển khai th&agrave;nh c&ocirc;ng việc cải tạo Calciner v&agrave; th&aacute;p trao đổi nhiệt d&acirc;y chuyền 1. Từ đ&oacute;, năng suất l&ograve; nung d&acirc;y chuyền 1 lu&ocirc;n hoạt động ổn định, năng suất cao, ti&ecirc;u hao nhiệt giảm v&agrave; c&oacute; thể sử dụng ho&agrave;n to&agrave;n được c&aacute;c chủng loại than phẩm cấp thấp (Theo b&aacute;o c&aacute;o kinh tế kỹ thuật, sau khi cải tạo, c&ocirc;ng đoạn l&ograve; nung d&acirc;y chuyền 1 c&oacute; thể hoạt động ổn định với năng suất 4.100 tấn/ng&agrave;y, tuy nhi&ecirc;n, hiện nay, c&ocirc;ng đoạn n&agrave;y thường xuy&ecirc;n hoạt động ở mức năng suất: 4.200 - 4.300 tấn/ng&agrave;y đem lại hiệu quả kinh tế cao cho C&ocirc;ng ty).</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Mặt kh&aacute;c, đến th&aacute;ng 07/2020, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t mạnh tại Việt Nam, mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chuy&ecirc;n gia h&atilde;ng l&agrave;m việc trực tiếp tại nh&agrave; m&aacute;y, tuy nhi&ecirc;n, ph&aacute;t huy tinh thần vượt kh&oacute;, tự l&agrave;m, C&ocirc;ng ty tiếp tục thay thế th&agrave;nh c&ocirc;ng HGT m&aacute;y nghiền xi măng d&acirc;y chuyền 1 đ&atilde; bị sự cố l&acirc;u ng&agrave;y. Việc xử l&yacute; được n&uacute;t thắt tại c&ocirc;ng đoạn n&agrave;y g&oacute;p phần gi&uacute;p C&ocirc;ng ty chủ động nguồn cung, ổn định sản lượng, chất lượng xi măng VICEM B&uacute;t Sơn xuất ra thị trường.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">VICEM B&uacute;t Sơn cũng l&agrave; đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng c&aacute;c th&agrave;nh tựu của cuộc c&aacute;ch mạng khoa học c&ocirc;ng nghệ lần thứ 4 v&agrave;o sản xuất kinh doanh. Hiện C&ocirc;ng ty đ&atilde; số h&oacute;a to&agrave;n bộ chuỗi ti&ecirc;u thụ v&agrave; logistic, hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng thuộc chuỗi ti&ecirc;u thụ của C&ocirc;ng ty quản l&yacute; hệ thống v&agrave; đặt h&agrave;ng qua ứng dụng app mobile; Số h&oacute;a việc quản l&yacute; văn bản điện tử qua ứng dụng Eoffice; Số h&oacute;a quản l&yacute; to&agrave;n bộ hoạt động sản xuất của C&ocirc;ng ty th&ocirc;ng qua ứng dụng tr&ecirc;n c&aacute;c thiết bị di động th&ocirc;ng minh&hellip;</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Sản xuất xanh bền vững</strong></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quan t&acirc;m đến m&ocirc;i trường, C&ocirc;ng ty đ&atilde; quy hoạch, cải tạo tổng thể cảnh quan m&ocirc;i trường b&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i mặt bằng nh&agrave; m&aacute;y. Thiết kế, cải tạo vỉa h&egrave;, đổ b&ecirc; t&ocirc;ng c&aacute;c khu vực mặt bằng, trồng c&acirc;y xanh, thảm cỏ v&agrave; giao cho c&aacute;c đơn vị thực hiện chăm s&oacute;c để n&acirc;ng cao &yacute; thức, tr&aacute;ch nhiệm của to&agrave;n thể CBCNV trong bảo vệ m&ocirc;i trường. Đến nay, VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; phủ xanh 30% tổng diện t&iacute;ch mặt bằng to&agrave;n nh&agrave; m&aacute;y, tạo m&ocirc;i trường l&agrave;m việc xanh - sạch - đẹp, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&ocirc;ng ty chủ động kiểm so&aacute;t v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c nguồn thải ph&aacute;t sinh như bụi, kh&iacute; thải bằng c&aacute;c biện ph&aacute;p như bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng lọc bụi c&ocirc;ng nghệ trong sản xuất; phun nước chống bụi c&aacute;c tuyến đường vận chuyển nội bộ; cải tạo điều kiện l&agrave;m việc cho người lao động. Kết quả quan trắc online hệ thống lọc bụi, kh&iacute; thải lu&ocirc;n đạt chuẩn cho ph&eacute;p.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/san%20xuat%20-%20kinh%20doanh/n%C4%83m%202021/Untitled2.png" style="height:391px; width:800px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Khu&ocirc;n vi&ecirc;n của Nh&agrave; m&aacute;y &ldquo;Xanh&rdquo;</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Kết quả sản xuất kinh doanh</strong></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Với những biện ph&aacute;p đ&atilde; thực hiện, năm 2020, hầu hết c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u doanh nghiệp đều tăng trưởng so với năm 2019. Tổng sản lượng sản xuất clinker đạt 2,955 triệu tấn, vượt 2,3% so với kế hoạch v&agrave; tăng 3,8 % so với c&ugrave;ng kỳ năm 2019. Năm 2020 l&agrave; năm c&oacute; sản lượng sản xuất clinker cao nhất từ trước tới nay, thu nhập của người lao động đạt 13,66 triệu đồng/người/th&aacute;ng v&agrave; tăng 8,15% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2019.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Lũy kế 6 th&aacute;ng đầu năm 2021, VICEM B&uacute;t Sơn đạt 1.475 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng, tăng nhẹ so với nửa đầu năm 2020. Kết th&uacute;c nửa đầu năm 2021, mặc d&ugrave; t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh COVID-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t mạnh tr&ecirc;n cả nước ảnh hưởng kh&ocirc;ng nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của C&ocirc;ng ty, tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u sản xuất kinh doanh vẫn cơ bản b&aacute;m s&aacute;t kế hoạch đ&atilde; đề ra.</span></span></p>
    Trong bối cảnh nguồn cung xi măng trên cả nước vượt xa cầu, đặc biệt VICEM Bút Sơn lại nằm trên địa bàn tỉnh có nhiều nhà máy xi măng nhất cả nước nên áp lực cạnh tranh giữa các thương hiệu xi măng càng diễn ra gay gắt. Đặc biệt, từ cuối năm 2019, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, càng gây nên những khó khăn gấp bội cho các doanh nghiệp, trong đó có VICEM Bút Sơn. Tuy nhiên, với định hướng tư duy, tầm nhìn dài hạn, Công ty đã đề ra chiến lược, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ.
  • Trong bối cảnh nguồn cung xi măng trên cả nước vượt xa cầu, đặc biệt VICEM Bút Sơn lại nằm trên địa bàn tỉnh có nhiều nhà máy xi măng nhất cả nước nên áp lực cạnh tranh giữa các thương hiệu xi măng càng diễn ra gay gắt. Đặc biệt, từ cuối năm 2019, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, càng gây nên những khó khăn gấp bội cho các doanh nghiệp, trong đó có VICEM Bút Sơn. Tuy nhiên, với định hướng tư duy, tầm nhìn dài hạn, Công ty đã đề ra chiến lược, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ.
TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 1

Địa bàn: Hà Nội, Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Hoa Sữa, Khu đô thị Vinhomes

Điện thoại: 0913 294 737

Email: vicembutson.tt1@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 2

Địa bàn: Hà Nam, Hòa Bình

Địa chỉ: Đường Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351. 3853 376 Fax: 0351. 3853 376

Email: vicembutson.tt2@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 3

Địa bàn: Nam Định, Thái Bình

Địa chỉ: N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, đường Phạm Ngũ Lão, TP. Nam Định

Điện thoại: 0350. 3838 485

Fax: 0350. 3838 485

Email: vicembutson.tt3@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 4

Địa bàn: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên

Địa chỉ: Số 017, Phạm Văn Xảo, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 0973 626 888

Email: vicembutson.tt4@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 5

Địa bàn: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Phường Khai Quang,TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (84) 03203 821 092

Fax: 0211. 625 0323

Email: vicembutson.tt5@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 6

Địa bàn: Hưng Yên, Thái Bình

Địa chỉ: Số 107 Tân Sáng, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hưng Yên

Điện thoại:0321. 3536 268

Fax: 0321. 3536 268

Email: vicembutson.tt6@gmail.com