Kết quả quan trắc môi trường quý 1_2023

Cập nhật: 4/11/2023 2:29:00 PM

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Cảng: 

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q1_Cang.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực tại Nhà máy: 

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q1_KhongKhiXungQuanhNhaMay.pdf

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q1_NuocThai%2CNuocMatNhaMay.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Mỏ sét Ba Sao: 

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q1_MoBaSao.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Mỏ đá Hồng Sơn:

 /Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q1_MoHongSon.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Mỏ sét Khả Phong: 

/Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q1_MoKhaPhong.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực Mỏ Đá Liên Sơn:

 /Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q1_MoLienSon.pdf

KQ quan trắc môi trường tại khu vực XN sản xuất gạch bê tông:

 /Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q1_XNGach.pdf

KQ quan trắc môi trường khu vực XN chế biến VLXD tận thu từ đá phi nguyên liệu xi măng mỏ đá Hồng Sơn:

 /Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/Q1_DaTanThu.pdf